Zagraniczna fundacja prywatna a klauzula CFC

Przeczytasz w 3 minuty.

Z niniejszego wpisu dowiesz się:

  • czy fundacja podlega pod CFC,
  • ile wynosi podatek CFC od fundacji zagranicznej,
  • czy są jakieś rozwiązania pozwalające nie płacić podatku CFC.

Co to jest podatek CFC?

Podatek CFC obciąża polskich rezydentów podatkowych, którzy faktycznie lub prawnie posiadają określone uprawnienia kontrolne lub uprawnienia majątkowe w stosunku do podmiotów zagranicznych takich jak zagraniczne spółki czy fundacje prywatne, rodzinne.

Podatek od dochodów zagranicznej jednostki kontrolowanej wynosi 19% podstawy obliczenia podatku.

Co nadal dziwi wielu podatników, podatek CFC jest płatny bez względu na to czy polski podatnik faktycznie otrzymał wypłaty z zagranicznego podmiotu.

Więcej na temat opodatkowania CFC przeczytasz tutaj.


Czy fundacja zagraniczna podlega pod CFC?

Tak.

Według ustawy zagraniczna jednostka oznacza m.in. fundację nieposiadającą siedziby, zarządu ani rejestracji na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w której polski rezydent podatkowy samodzielnie lub wspólnie z podmiotami powiązanymi lub innymi polskimi rezydentami podatkowymi posiada (bezpośrednio lub pośrednio) określone uprawnienia związane z kontrolą lub majątkiem, w tym jako założyciel (fundator) lub beneficjent fundacji. Oczywiście należy zweryfikować jakie uprawnienia przysługują polskiemu podatnikowi w fundacji, jak wyglądają kwestie uprawnień faktycznych oraz czy polski podatnik brał udział w tworzeniu fundacji, czy był jej fundatorem, a także czy może nabyć określone uprawnienia (np. do stania się beneficjentem fundacji) w przyszłości.


Co jeżeli nie można ustalić czy fundacja jest zagraniczną jednostką w rozumieniu przepisów CFC?

Niektórzy podatnicy mogą zastanawiać się czy jeśli sprytnie przerobili strukturę fundacji zagranicznej, to czy przestaje ona generować dla nich ryzyko opodatkowania CFC w Polsce. Ustawa odnosi się do części takich przypadków. Według ustawy w przypadku, gdy na podstawie okoliczności faktycznych nie można ustalić, że fundacja spełnia przesłanki uznania za zagraniczną jednostkę, domniemywa się, że podmiot ten stanowi zagraniczną jednostkę, jeżeli polski rezydent podatkowy jest założycielem lub fundatorem tego podmiotu oraz (odpłatnie albo nieodpłatnie) przekazał majątek temu podmiotowi, chyba że założyciel (fundator) wykaże, że wyzbył się on w sposób definitywny i nieodwołalny powierzonego majątku. W takim przypadku polski rezydent podatkowy uznaje się za zagraniczną jednostkę, gdy podatnik jest lub może stać się beneficjentem tego podmiotu.


Kto jest zagrożony podatkiem CFC w przypadku fundacji?

Fundator, osoba zlecająca utworzenie fundacji, członek organu fundacji (np. dyrektor, członek zarządu, członek rady fundacji, członek rady protektorów fundacji), beneficjent fundacji, osoba, która może stać się beneficjentem fundacji w przyszłości, osoba otrzymująca jakiekolwiek świadczenie z fundacji.


Jak się oblicza podatek CFC w przypadku typowej fundacji?

Podatek wynosi 19% podstawy opodatkowania. W niektórych przypadkach podstawą opodatkowania są dochody fundacji, w innych – 8% wartości majątku fundacji.


Która fundacja może nie podlegać pod CFC?

Poszukując odpowiedzi na to pytanie należy skupić się na fundacjach, które mogą prowadzić rzeczywistą działalność gospodarczą, a także na fundacjach, które nie podlegają pod definicję zagranicznej jednostki zawartą w przepisach CFC, jak również na fundacjach, których zasilenie majątkiem nie powoduje powstania ryzyka opodatkowania CFC.


Skontaktuj się z nami

Jeśli posiadasz określone uprawnienia w zagranicznej fundacji prywatnej albo planujesz założenie takiej fundacji, np. dla celów sukcesji lub ochrony majątku, skontaktuj się z nami. Doradzimy Ci w jaki sposób zbudować strukturę, która w pełni odpowiada dzisiejszym regulacjom prawnym i podatkowym.

Dowiedz się więcej o nowych regulacjach dotyczących podatku CFC.

Strona do poprawnego działania wymaga włączonej obsługi JavaScript w przeglądarce.