Czy można odliczyć VAT od zakupu jachtu?

Przeczytasz w 5 minut.


Czy wydatki na jacht można uznać za związane z wykonywaniem czynności opodatkowanych? Zatem kiedy przysługuje odliczenie VAT od zakupu jachtu?

Jeden z podatników postanowił zadać takie pytanie fiskusowi, wskazując na swoje stanowisko. Podatnik twierdził, że możne odliczyć VAT od jachtu. Nie przyznano mu racji i stwierdzono, że odliczenie VAT jest niedopuszczalne. Ważne aby poznać stan faktyczny tego podatnika i przyczyny odmowy prawa do odliczenia.


Co postanowił zrobić podatnik, aby odliczyć VAT od jachtu?

Podatnik stwierdził, że nowy jacht będzie mobilnym biurem i na tej podstawie chciał odliczyć VAT. Jacht został opatrzony logo spółki. Według deklaracji podatnika jest ono duże i umieszczone w widocznym miejscu. Jacht pełni funkcję mobilnego biura, mającego możliwość poruszania się po wodach terytorialnych i zawijania do portów w krajach właściwych dla rynku będącego w danym momencie przedmiotem zainteresowania spółki.

Jest wykorzystywany w sposób właściwy dla biura, tj. odbywają się na nim spotkania biznesowe, szkolenia, podpisywane są umowy. Jest on wyposażony w pomieszczenia umożliwiające przeprowadzanie spotkań biznesowych. Jest również wyposażony w standardowe urządzenia biurowe. W związku z powyższym spółka nie musi dokonywać wydatków związanych z wynajmem i utrzymaniem powierzchni biurowej w wielu miejscach. Ponadto jacht stanowi dla spółki zaplecze noclegowe, które będzie udostępniać osobom działającym na rzecz spółki w związku z pełnieniem obowiązków. Jest on wyposażony w zaplecze umożliwiające również długotrwałe zakwaterowanie (łóżka, urządzenia kuchenne i sanitarne). W związku z powyższym spółka unika wydatków związanych z wynajmem pokoi hotelowych lub mieszkań dla pracowników.


Nie zawsze przysługuje odliczenie VAT od zakupu jachtu

Sprawa miała swój koniec aż w Naczelnym Sądzie Administracyjnym. Sąd stwierdził, że w przedstawionym we wniosku o interpretację stanie faktycznym wskazane przez stronę wydatki nie są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, w konsekwencji czego spółce nie przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego z ich tytułu.


Warunki odliczenia

Aby możliwe było odliczenie VAT od zakupu jachtu i określić zakres takiego prawa, zasadniczo konieczne jest istnienie bezpośredniego i ścisłego związku pomiędzy konkretną transakcją powodującą naliczenie podatku a transakcją lub kilkoma transakcjami objętymi podatkiem należnym, które rodzą prawo do odliczenia. Odliczenie VAT od zakupu jachtu, czyli przy nabyciu towarów lub usług zakłada, iż wydatki poczynione celem ich uzyskania stanowiły element cenotwórczy transakcji obciążonych podatkiem należnym, rodzących prawo do jego odliczenia.

Podatnikowi odliczenie VAT od zakupu jachtu przysługuje nawet w przypadku braku bezpośredniego i ścisłego związku pomiędzy konkretną transakcją powodującą naliczenie podatku a transakcją lub kilkoma transakcjami objętymi podatkiem należnym, które rodzą prawo do odliczenia, gdy poniesione wydatki należą do kosztów ogólnych tego podatnika i jako takie stanowią elementy cenotwórcze dostarczanych towarów lub świadczonych usług. Tego rodzaju wydatki mają bowiem bezpośredni i ścisły związek z całością działalności gospodarczej podatnika.


Skoro jacht służy do sportu i turystyki to odliczenie VAT od zakupu jachtu nie przysługuje

Należy zatem po pierwsze stwierdzić, że okolicznością powszechnie znaną (notoryjną) jest, że jacht jest jednostką pływającą przeznaczoną najczęściej do celów rekreacyjnych lub turystycznych. Ponadto do celów sportowych i wychowania (szkolenia) morskiego. Ze swej zatem istoty celem korzystania z jachtu nie jest wykonywanie na nim czynności biurowych. Oczywiście mogą one być na nim realizowane, lecz uwzględniając charakter tej jednostki pływającej, niewątpliwie czynności takie mają charakter uboczny, w stosunku do celu, któremu z istoty służy korzystanie z jachtu, niemającego charakteru gospodarczego.

Zatem można stwierdzić, że głównym celem wynajmu jachtu, wynikającym z istoty takiej jednostki, nie jest cel gospodarczy, lecz cel rekreacyjny, turystyczny, czy sportowy. Istnieją dwa różne cele, którym służy wynajem przedmiotowego jachtu: na pierwszym planie – z istoty najmowanej jednostki pływającej – znajduje się korzystanie z jachtu w celach rekreacyjnych, turystycznych, czy sportowych (główne wykorzystanie), które nie daje prawa do odliczenia, a na drugim korzystanie z jachtu w celach – ogólnie ujmując – biurowych i promocyjnych (uboczne wykorzystanie), z którym mogą się wiązać w przyszłości czynności opodatkowane, nie do końca sprecyzowane w momencie wynajmu jachtu.

W sytuacji, gdy działalność opodatkowana spółki nie jest jedyną przyczyną poniesienia określonych kosztów i wydatków wynajmu jachtu, nie można owych kosztów i wydatków uznać za bezpośrednio związane ze wskazaną działalnością, gdyż w takim przypadku nie pozostają one w bezpośrednim i ścisłym związku z tą działalnością, w tym również w aspekcie cenotwórczym.


Co zrobić, aby odliczenie VAT od zakupu jachtu było możliwe?

Aby można było przyznać podatnikowi prawo do odliczenia VAT, związek pomiędzy zakupami, a działalnością gospodarczą co do zasady powinien być bezpośredni, co w przypadku wydatków pośrednich („cenotwórczych”), ma miejsce wówczas, gdy wyłączną przyczyną czynności je generujących jest działalność gospodarcza w rozumieniu dyrektywy wykonywana przez podatnika. W przeciwnym wypadku, gdy dane koszty pośrednie związane są nie tylko z czynnościami opodatkowanymi (jak w niniejszej sprawie koszty najmu jachtu służącego nie tylko czynnościom opodatkowanym spółki), nie ma podstaw do uznania, że takie koszty pośrednie wykazują bezpośredni i ścisły związek z tą działalnością, co w konsekwencji skutkuje tym, że nie uprawniają one do odliczenia VAT.

Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 8 lipca 2021 r. sygn. I FSK 410/18


Jacht w Hiszpanii, Włoszech lub Chorwacji a VAT? Skontaktuj się z nami

Jeśli planujesz zakup jednostki pływającej i chciałbyś dowiedzieć się w jakich przypadkach przysługuje odliczenie VAT lub poznać inne zagadnienia podatkowe, np. związane z rejestracją VAT za granicą, skontaktuj się z nami. Skontaktujemy Cię z naszymi ekspertami w tej dziedzinie.

Strona do poprawnego działania wymaga włączonej obsługi JavaScript w przeglądarce.