Przeprowadzka do Rumunii – poznaj opodatkowanie osób fizycznych w tym kraju

Przeczytasz w 6 minut.

Z niniejszego artykułu dowiesz się:

 • jak wygląda przeprowadzka do Rumunii pod względem podatkowym,
 • oraz jakie są rodzaje składek na ubezpieczenie zdrowotne.

Rumunia – stawka podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT)

Stawka podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) w Rumunii wynosi 10%.

Od tej reguły istnieją wyjątki, np. stawka podatku od dywidend, stawka podatku od dochodu z przeniesienia nieruchomości, stawka podatku od dochodu z działalności hazardowej uzależniona od poziomu dochodu.


Kto jest rezydentem podatkowym Rumunii

Rezydentem podatkowym Rumunii jest osoba, która:

 • ma miejsce zamieszkania w Rumunii,
 • ma centrum żywotnych interesów w Rumunii,
 • przebywa w Rumunii przez okres lub okresy przekraczające 183 dni w dowolnym okresie 12 kolejnych miesięcy kończących się w danym roku kalendarzowym, lub
 • jest obywatelem rumuńskim pracującym za granicą jako urzędnik lub pracownik państwa rumuńskiego.

Od kiedy można stać się rezydentem podatkowym w Rumunii?

Osoby niebędące rezydentami, które spełniają warunek posiadania ośrodka interesów życiowych w Rumunii, są uważane za osoby mające miejsce zamieszkania od dnia złożenia oświadczenia, że ​​ośrodek interesów życiowych ma siedzibę w Rumunii, natomiast osoby niebędące rezydentami, które przebywają w Rumunii dłużej niż 183 dni w dowolnym okresie 12 kolejnych miesięcy kończących się w danym roku kalendarzowym stają się osobami fizycznymi będącymi rezydentami począwszy od pierwszego dnia przybycia do Rumunii.

Osoby niebędące rezydentami podlegają opodatkowaniu od swoich światowych dochodów począwszy od dnia, w którym stają się rezydentami podatkowymi w Rumunii (z uwzględnieniem regulacji umów o unikaniu podwójnego opodatkowania).


Reguły dotyczące obywateli rumuńskich będących rumuńskimi rezydentami podatkowymi

Obywatele rumuńscy zamieszkali w Rumunii są uważani za rumuńskich rezydentów podatkowych i podlegają opodatkowaniu od ich światowych dochodów (z wyjątkiem dochodów z wynagrodzenia otrzymywanego z zagranicy za pracę wykonywaną za granicą, która jest zwolniona z podatku), chyba że udowodnią za pomocą zaświadczeń o rezydencji podatkowej, że kwalifikują się jako rezydenci podatkowi państwa, z którym Rumunia zawarła umowę o unikaniu podwójnego opodatkowania (DTT).

Obywatele rumuńscy zamieszkali w Rumunii, którzy udowodnią status rezydencji podatkowej w państwie, które nie ma umowy (DTT) z Rumunią, nadal podlegają opodatkowaniu w Rumunii od ich światowych dochodów za rok kalendarzowy, w którym następuje zmiana miejsca zamieszkania jak na następne trzy lata kalendarzowe.

Obywatele rumuńscy niemający miejsca zamieszkania w Rumunii i osoby zagraniczne, niezależnie od miejsca zamieszkania, podlegają opodatkowaniu w Rumunii wyłącznie od dochodu uzyskanego w Rumunii, do momentu, gdy staną się rumuńskimi rezydentami podatkowymi podlegającymi opodatkowaniu od ich światowego dochodu, w stosownych przypadkach.


Dochody z działalności gospodarczej w Rumunii – opodatkowanie

Dochód z działalności opodatkowany jest zryczałtowaną stawką 10% i obejmuje dochody z działalności produkcyjnej, handlowej, świadczenia usług oraz dochody z wolnych zawodów, uzyskiwane indywidualnie i/lub w formie stowarzyszeń, w tym dochody z działalności pokrewnej.

Osoby uzyskujące dochody z samodzielnej działalności, z jednego lub więcej źródeł dochodu, są również zobowiązane do opłacania składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne, jeśli szacują, że w bieżącym roku uzyskają skumulowany dochód o wartości co najmniej 12 krajowych wynagrodzeń minimalnych brutto. Jednak nawet osoby, których dochód nie osiąga tego pułapu, mogą zdecydować się na opłacanie składek na ubezpieczenie społeczne.

Dochód z działalności oceniany jest na podstawie ksiąg rachunkowych. Dochód netto jest obliczany jako dochód brutto pomniejszony o koszty uzyskania przychodu.


Opodatkowanie dochodów członków zarządu i innych organów spółki w Rumunii

Wynagrodzenia administratorów otrzymywane przez członków Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, Rady Zarządzającej, Zarządu i Rady Nadzorczej są traktowane jako dochód zrównany z wynagrodzeniami.

Z punktu widzenia podatku dochodowego od wynagrodzeń do podatników zalicza się:

 • pracowników lokalnych (i dyrektorów wynagradzanych na podstawie umów zlecenia) firm rumuńskich, oddziałów i przedstawicielstw firm zagranicznych. Ich pracodawcy/płatnicy mają obowiązek co miesiąc obliczać, potrącać, zgłaszać i przesyłać do budżetu państwa podatki od wynagrodzeń.
 • osoby zagraniczne wykonujące działalność w Rumunii na podstawie zagranicznych umów o pracę. Osoby te są osobiście zobowiązane do składania miesięcznych oświadczeń o dochodach i płacenia miesięcznego podatku dochodowego od wynagrodzeń uzyskanych od pracodawcy mającego siedzibę za granicą za działalność wykonywaną w Rumunii.

Obowiązkowe składki na ubezpieczenia społeczne pracowników podlegają odliczeniu dla celów rumuńskiego podatku dochodowego od wynagrodzeń.


Opodatkowanie nierezydentów w Rumunii

Dochód uzyskiwany przez osoby fizyczne niebędące rezydentami z działalności prowadzonej w Rumunii oraz dochód uzyskany w Rumunii podlega co do zasady opodatkowaniu 16% podatkiem, z pewnymi wyjątkami. Wyjątki mogą mieć również zastosowanie, jeśli stawka podatkowa zostanie obniżona lub zniesiona na mocy obowiązującej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania, zawartej przez Rumunię.

Podatek u źródła w wysokości 16% zryczałtowanej stawki podatku jest obecnie nakładany na dochody uzyskiwane w Rumunii takie jak:

 • odsetki, opłaty licencyjne lub prowizje otrzymane od rezydenta Rumunii,
 • odsetki, opłaty licencyjne lub prowizje płacone przez nierezydentów z zakładu podatkowego w Rumunii (gdy stanowią one koszt tego zakładu podatkowego),
 • dochód ze świadczenia usług zarządzania lub doradztwa, jeżeli taki dochód jest uzyskiwany od rezydenta rumuńskiego lub zakładu podatkowego w Rumunii (gdy stanowią one koszt tego zakładu podatkowego).

Ubezpieczenie społeczne w Rumunii. Składki

Stawki składek na ubezpieczenia społeczne są ustalane w poniżej opisany sposób.

Składki pracownicze:

 • składka na ubezpieczenie społeczne: 25%.
 • składka na ubezpieczenie zdrowotne: 10%.

Składki pracodawcy:

 • składka na ubezpieczenie społeczne: 4% za szczególne warunki pracy lub 8% za szczególne warunki pracy; nie ma składki na ubezpieczenie emerytalne pracodawcy za normalne warunki pracy.
 • składka na ubezpieczenie pracy: 2,25%.

Miesięczną podstawą wymiaru jest dochód brutto z wynagrodzenia uzyskiwanego przez osoby fizyczne, rezydenta i nierezydenta, na podstawie umowy o pracę (lub stosunku służbowego lub specjalnego statusu), a także dochody traktowane jako wynagrodzenia (wynagrodzenie administratorów, dyrektor na umowę zlecenie itp.).


Opodatkowanie zysków kapitałowych w Rumunii

Zysk kapitałowy netto podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym według zryczałtowanej stawki 10%. Podstawa opodatkowania jest obliczana na podstawie różnicy między ceną sprzedaży a ceną nabycia. Opłaty maklerskie/transakcyjne związane z przejęciem lub sprzedażą podlegają odliczeniu od podatku.


Opodatkowanie dywidend w Rumunii

Dochód z dywidendy podlega 5% stawce podatku dochodowego.


Opodatkowanie odsetek w Rumunii

Dochód z odsetek podlega 10% zryczałtowanej stawce podatku, potrącanej przez płatnika dochodu


Podatki majątkowe lub podobne

W Rumunii nie ma podatków majątkowych.


Podatek od spadku lub darowizny w Rumunii

W Rumunii nie obowiązują żadne podatki od spadków, z wyjątkiem przeniesienia nieruchomości w określonych okolicznościach. Podatki od darowizn nie są pobierane w Rumunii.


Przeprowadzka do Rumunii – na stałe lub tymczasowo?

Skontaktuj się z nami a pomożemy Ci w kwestiach prawnych i podatkowych.

Przeczytaj także artykuł „Opodatkowanie nieruchomości w Rumunii”.

Strona do poprawnego działania wymaga włączonej obsługi JavaScript w przeglądarce.