Opodatkowanie nieruchomości w Rumunii. Podatek od nieruchomości, gruntów i ich zbycia

Przeczytasz w 2 minuty.

Z niniejszego artykułu dowiesz się:

  • kiedy obowiązuje podatek od nieruchomości w Rumunii,
  • kto pobiera podatek od zbycia nieruchomości w Rumunii.

Dochód ze zbycia – obowiązuje podatek od nieruchomości w Rumunii?

Dochód ze zbycia nieruchomości opodatkowany jest stawką 3% podatku dochodowego mającą zastosowanie do dochodu podlegającego opodatkowaniu ustalonego poprzez odliczenie od wartości transakcji kwoty niepodlegającej opodatkowaniu w wysokości 450 000 RON, niezależnie od okresu, w którym nieruchomość była w posiadaniu/utrzymywaniu.


Kiedy podatek od nieruchomości w Rumunii nie jest należny?

Nie pobiera się podatku dochodowego od własności nieruchomości nabytych na podstawie odrębnych ustaw, od aktów darowizny między powinowatymi lub teściami do trzeciego stopnia włącznie oraz między małżonkami, a także w przypadku dziedziczenia, o ile postępowanie zakończy się w ciągu dwóch lat od dnia śmierci twórcy spadku (w przypadku niezakończenia postępowania w ciągu tych dwóch lat pobiera się podatek dochodowy w wysokości 1% wartości korpusu).


Kto pobiera podatek od nieruchomości w Rumunii?

Podatek dochodowy należny z tytułu przeniesienia własności nieruchomości jest potrącany przez notariusza i wyliczany od wartości zadeklarowanej przez strony w dokumentach transakcyjnych. Jeżeli wartość zadeklarowana przez strony jest niższa niż szacunkowa wartość minimalna ustalona na podstawie ekspertyzy, notariusz powiadamia rumuńskie organy podatkowe o tej transakcji. Podatek należy wpłacić do 25 dnia miesiąca następującego po tym, w którym został potrącony podatek dochodowy.


Opodatkowanie posiadania nieruchomości w Rumunii

Opodatkowanie podatkiem od nieruchomości w Rumunii jest uzależnione od ich przeznaczenia.

W przypadku budynków mieszkalnych stawka podatku wynosi od 0,08% do 0,2% (dotyczy wartości podlegającej opodatkowaniu według specjalnej tabeli przewidzianej przez prawo dla osób fizycznych oraz wartości wynikającej z raportu ewaluacyjnego dla osób prawnych).

W przypadku budynków niemieszkalnych w Rumunii stawka podatku wynosi od 0,2% do 1,3%.

W przypadku budynku użytkowanego rolniczo obowiązuje stawka podatku 0,4%.


Opodatkowanie gruntów w Rumunii

Właściciele gruntów podlegają opodatkowaniu podatkiem gruntowym ustalanym w stałej wysokości za metr kwadratowy, w zależności od rangi terenu, na którym znajduje się grunt oraz obszaru lub kategorii użytkowania gruntu, zgodnie z klasyfikacją dokonaną przez Radę Gminy.

Podobnie jak podatek budowlany, podatek gruntowy płaci się corocznie, w dwóch równych ratach, do 31 marca i 30 września. W przypadku pełnej zaliczki na ten podatek do 31 marca przysługuje 10% zniżki.


Planujesz zakup nieruchomości w Rumunii?

Skontaktuj się z nami i uzyskaj wsparcie prawne i podatkowe.

Przeczytaj także „Przeprowadzka do Rumunii”.

Strona do poprawnego działania wymaga włączonej obsługi JavaScript w przeglądarce.