Mija termin na rejestrację trustu w UK

Przeczytasz w 2 minuty.

Z niniejszego wpisu dowiesz się:

 • Na czym polegają nowe obowiązki rejestracyjne trustów?
 • Jaki test termin na rejestrację trustu w UK?
 • Czy musisz zarejestrować swój trust?
 • Jak dokonać rejestracji?
 • Jakie trusty są zwolnione z obowiązku rejestracji?

Termin na rejestrację trustu w UK

Do 1 września 2022 r. wszystkie trusty brytyjskie i niektóre trusty spoza Wielkiej Brytanii, chyba że mają zastosowanie zwolnienia, muszą zostać zarejestrowane w HMRC Trust Registration Service (TRS).

W 2017 r. wprowadzono przepisy w Wielkiej Brytanii, które nakładały obowiązek rejestracyjny na trusty, które miały obwiązek podatkowy w UK. Takie trusty rejestrować należało za pośrednictwem sytemu online TRS (Trust Registration Service) w HMRC. Jednak zgodnie z rozporządzeniem w sprawie przeciwdziałaniu praniu pieniędzy z 2020, wymóg rejestracyjny trustów został znacznie rozszerzony, w efekcie czego wszystkie ang. express trusts (trust dobrowolny) podlegają obowiązkowi rejestracyjnemu, chyba że są wyłączone z tego obowiązku.

Brak rejestracji w terminie może skutkować nałożeniem kar przez HMRC. Trusty posiadające obowiązek podatkowy w UK, mogę mieć nałożone wyższe kary od innych trustów.


Czy muszę zarejestrować mój trust online?

Nowe regulacje dotyczą wszystkich express trusts w Wielkiej Brytanii, które zostały zawiązane dnia 6 października 2020  i później, chyba ze podlegają zwolnieniu (szczegóły poniżej). Express trust to taki, który został utworzony intencjonalnie, poprzez zawarcie aktu, oświadczenie o utworzeniu trustu lub na podstawie testamentu osoby zmarłej.

Następujące express trusts mają obowiązek rejestracyjny:

 • Lifetime Discretionary Trusts utworzone po 06 października 2020 r. oraz te utworzone przed tą datą o wartości ponad 100 GBP;
 • Lifetime Interest in Possession Trusts utworzone po 06 października 2020 r. i utworzone przed tą datą o wartości ponad 100 GBP;
 • Declaration of Trust, w których osoby zarejestrowane jako właściciele nie są tymi samymi, co beneficjenci;
 • Discounted Gift Trust;
 • Bare Trusts;
 • Trusty utworzone na podstawie testamentu osoby, która zmarła, jeśli trust nadal istnieje dwa lata od daty śmierci.

Które trusty nie podlegają rejestracji?

Następujące kategorie trustów nie muszą obecnie być zarejestrowane:

 • Pilot Trusts utworzone po 6 października 2020 o majątku poniżej 100 GBP;
 • Charytatywne Trusty;
 • Personal Injury Trusts – trust od następstw nieszczęśliwych wypadków;
 • Disabled Person’s Trusts – trust osób niepełnosprawnych – nieposiadający obowiązku podatkowego w UK;
 • Declarations of Trust, gdzie beneficjentem trustu jest założyciel;
 • Trust utworzony na podstawie testamentu osoby zmarłej, ale tylko przez 2 lata od daty śmierci, po czym będzie musiał zostać zarejestrowany;
 • Trusty Osieroconych nieletnich i 18-25 Trusts.

Jak dokonać rejestracji w rejestrze?

Trustees mogą zarejestrować trust online, na stronie rządowej. Jednak jest to dość złożony proces, zatem zaleca się przeprowadzenie tego procesu przy pomocy eksperta który ma praktyczną wiedzę w tym zakresie.

Jeżeli chcesz dowiedzieć się więcej o trustach w UK, skontaktuj się z naszym zespołem.

Przeczytaj także „Rejestr własności nieruchomości obcokrajowców w UK” oraz „Spółka w Anglii – podatki”.

Strona do poprawnego działania wymaga włączonej obsługi JavaScript w przeglądarce.