Puste spółki pod lupą – dyrektywa #ATAD3 – przygotuj się, nie panikuj!

Przeczytasz w 3 minuty.

Z niniejszego wpisu dowiesz się:

 • Co to są spółki fasadowe?
 • Jakie obostrzenia wprowadza ATAD 3?
 • Które spółki są spółkami o podwyższonym ryzyku?
 • Jak budować substancję spółki?
 • Jakie obowiązki są nałożone na spółki o podwyższonym ryzyku?
 • Których spółek nie dotyczy ATAD 3?

Komisja Europejska pod koniec 2021 roku opublikowała projekt Anti-Tax Avoidance Directive III, tzw. ATAD 3, mającej na celu wyeliminowanie pustych spółek, które bywają wykorzystywane do optymalizacji podatkowej. Dyrektywa ma wprowadzić minimalne obowiązki substancji dla spółek, które nie prowadzą rzeczywistej działalności.


Kryteria – spółki o podwyższonym ryzyku

Czy dany podmiot jest podmiotem o podwyższonym ryzyku będą świadczyć poniżej wskazane kryteria. Podmioty spełniające łącznie te kryteria są uznane za podmioty podwyższonego ryzyka:

 • ponad 75% przychodów spółki, w ciągu dwóch poprzednich lat, stanowiły dochody pasywne (np. odsetki, dywidendy, należności licencyjne);
 • co najmniej 60% działalności spółki ma charakter transgraniczny;
 • w ciągu ostatnich dwóch lat usługi zarządzania i administrowania przedsiębiorstwem w zakresie istotnych funkcji były świadczone przez osobę trzecią.

Spółki, które spełniają ww. wskazane kryteria są zobowiązane do oświadczenia w rocznym zeznaniu podatkowym czy spełniają minimalne wymogi dotyczące minimalnego substratu majątkowo-osobowego tj. posiadanie lokalnego rachunku bankowego,  liczba zatrudnionych osób, informacja o posiadanej/wynajętej powierzchni biurowej, informacja o tym czy spółka zarządzana jest przez lokalnego dyrektora.

Spółki, które nie będą w stanie wykazać minimalnego substratu majątkowo-osobowego będą uznane za spółki fasadowe ang. „shell companies” (domniemanie to może zostać obalone).


Konsekwencje dla spółek wydmuszek

Podmiot określony jako podmiot wysokiego ryzyka, który nie spełni minimalnych kryteriów posiadania substancji biznesowej:

 • nie będzie mieć prawa do korzyści wynikających z umów podatkowych zawartych przez kraj w którym ma siedzibę oraz
 • zwolnień wynikających z implementowanych Dyrektyw UE;
 • spółka nie otrzyma certyfikatu rezydencji podatkowej.

W przypadku braku złożenia stosownych sprawozdań lub złożenia sprawozdań nieprawidłowych, na dany podmiot może zostać nałożona kara do wysokości 5% rocznych przychodów.


Spółki wyłączone z dyrektywy

Niektóre spółki są uznane, jako spółki o niskim ryzyku i są wyłączone z dyrektywy, w tym m.in. spółki:

 • zatrudniające minimum pięciu pracowników;
 • należące do grup notowanych na giełdzie;
 • podmioty zbiorowego inwestowania;
 • podmioty prowadzące działalność holdingową, będące rezydentami w tym samym państwie członkowskim, co ich udziałowiec lub jednostka dominująca najwyższego szczebla.

Co należy zrobić?

Pierwszym etapem dla przedsiębiorców posiadających międzynarodową strukturę jest analiza czy przewidziane w dyrektywie testy będą spełnione w odniesieniu do podmiotów w strukturze. Warto również popracować nad wzmocnieniem substratu majątkowo-osobowego spółki, np. poprzez założenie rachunku bankowego w UE, powołaniu lokalnego członka zarządu czy wynajęcie powierzchni biurowej. Jeżeli posiadasz międzynarodową strukturę i obawiasz się konsekwencji związanych z wprowadzeniem ATAD 3, możemy przeprowadzić analizę Twojej struktury i ocenić ewentualne konsekwencje podatkowego bazując na aktualnym projekcie dyrektywy, a także możemy pomóc przygotować się na przyszłe zmiany.

Przepisy dyrektywy ATAD 3 mają wejść w życie od 2024 r., należy jednak pamiętać, iż dyrektywa może w pewnych przypadkach działać wstecz, ponieważ moment oceny stanu faktycznego spółki może przypadać na dwa lata przed datą wejścia Dyrektywy w życie.

Dowiedz się więcej o spółkach fasadowych.

Zapraszamy do kontaktu z naszymi ekspertami!

Strona do poprawnego działania wymaga włączonej obsługi JavaScript w przeglądarce.